Α/Α ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1998
245 Τὸ ἔργο τοῦ Θεολόγου Καθηγητῆ καὶ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, Ἐκδ. Ἐρευνητικὰ Προγράμματα Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Σὲ συνεργασία μὲ Στέφανο Χρ. Κουμαρόπουλο. Ἀθήνα 1998, 64 σ.  / Βιβλίο  

Εδώ

246 Ἡ Τέχνη τῆς Ἀγάπης, Ἐκδ. Ἱ. Βασιλικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγ. Νεοφύτου: Κάνιστρο 4, Πάφος, 82 σ. Με πρόλογο τοῦ Σταύρου Σ. Φωτίου. / Βιβλίο Εδώ
247 Περὶ ἐπιθυμίας, σ. 56-57./ Άρθρο Εφημερίου  

Εδώ

248 Ὑποχωρε..ἴτε παῖδες Ἑλλήνων, σ. 72-73./ Άρθρο Εφημερίου  

Εδώ

249 Ἡ ὑποχώρηση δὲν ἀρκεῖ. Φάρμακα ἢ ὁδήγηση; σ. 88-90./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ  

Εδώ

250 Ἡ λάμψη τῆς ἀλήθειας. Ὀρθόδοξη ἀνάγνωση μιᾶς παπικῆς ἐγκυκλίου, σ. 104-105./ Άρθρο Εφημερίου  

Εδώ

251 Γάμος καὶ οἰκογένεια. Πρότυπα καὶ παρομοιώσεις στὴν ὀρθόδοξη Παράδοση, σ. 120-121, 136-137./ Άρθρο Εφημερίου  

Εδώ

252 Τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως, σ. 152-153./ Άρθρο Εφημερίου  

Εδώ

253 Μὲ ἀφορμὴ τὴν Ἀνάσταση, σ. 168-169/ Άρθρο Εφημερίου  

Εδώ

254 Ὁ Θεὸς στὴν Πόλη, σ. 184-185./ Άρθρο Εφημερίου  

Εδώ

255 Σχεδία πόλις, σ. 200-201./ Άρθρο Εφημερίου  

Εδώ

256 Συνεργασία ἐνορίας καὶ θεολόγου καθηγητοῦ (σὲ συνεργασία μὲ Στ. Κουμαρόπουλο), σ. 232-233./ Άρθρο Εφημερίου  

Εδώ

257 Ποιμαντική τοῦ μέλλοντος, σ. 248-249./ Άρθρο Εφημερίου  

Εδώ

258 Τὸ μέλλον τῆς ποιμαντικῆς, σ. 264-265./ Άρθρο Εφημερίου  

Εδώ

259 Βιοτεχνολογία καὶ Βιοηθική, σ. 280-281, 296-298./ Άρθρο Εφημερίου  

Εδώ

260 Ἡ ἐνορία μας, σ. 312-313./ Άρθρο Εφημερίου  

Εδώ

261 Ἡ ἐνορία σας καὶ πῶς θὰ τὴν ἀνακαλύψετε ἐκ νέου. Τὸ Παιχνίδι τῆς Ἐνορίας, σ. 327-330 καὶ σὲ ἀνάτυπο σ. 8 (σχῆμα Α4)./ Άρθρο Εφημερίου  

Εδώ

262 Μία κοινότητα ποὺ ἀκτινοβολεῖ, σ. 331./ Άρθρο Εφημερίου  

Εδώ

263 Τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς Ποιμαντικῆς ἢ Πρακτικῆς Θεολογίας. Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τ. ΛΓ΄ τιμητικὸν ἀφιέρωμα εἰς Γεώργιον Σ. Γρατσέαν, Ἰωάννην Θ. Παναγόπουλον, Ἰωάννην Χ. Ἀνδριόπουλον Ἀθῆναι, σ. 317-327 καὶ σὲ ἀνάτυπο. /Άλλα  

Εδώ

264 Βιοτεχνολογία. Ἦθος τέχνη καὶ τεχνική στὸ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν, Ἡ ἄλλη πλευρὰ τῆς βιοτεχνολογίας, Ἀθήνα, σ. 31-40. και στο βιβλίο: ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ (ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) Α.Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ 2004, ΣΕΛ. 293-302. /Άλλα  

Εδώ                     

 

265 Ἠθικοὶ προβληματισμοὶ στὴν ἀναπαραγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου. Θεολογικὴ προσέγγιση, περ. «Σύναξη» ἀρ. 68, Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 1998, σ. 47-52 καὶ στὸ Ποιμαντικὴ Γάμου… 2004, σ. 335-345. Πρόκειται γιὰ ἑλληνικὴ μεταγραφὴ τῆς εἰσηγήσεως Βioéthique et religions : le point de vue orthodoxe, σὲ στρογγυλὸ τραπέζι Διεθνοῦς Συνεδρίου στὴ Ρώμη, 15-17 Φεβρουαρίου 1996. Δημοσιεύτηκε στὸ Le radici della bioetica. Atti del Congresso Internationale, Vita et Pensiero, Milano 1998, τ. I, σ. 269-274. /Άλλα  

 Ελληνικό κείμενο 

  Γαλλικό κείμενο