Α/Α ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2000
283 Ἰωβηλαῖον ἔτος 2000, τεῦχ. 1, σ. 16-18./ Άρθρο Εφημερίου   Εδώ
284 Ὁ ἄνθρωπος ποὺ σκοντάφτει, τεῦχ. 3, σ. 16-17./ Άρθρο Εφημερίου   Εδώ
285 Ἑβδομάδα   ἱερατικῶν κλήσεων, τεῦχ. 4, σ. 18-20./ Άρθρο Εφημερίου   Εδώ
285β Μια εξομολογητική αναδρομή/ Άρθρο Εφημερίου   Εδώ
286 Ταυτότητα καὶ θρησκευτικὸ γεγονὸς, τεῦχ. 5, σ. 22-24./ Άρθρο Εφημερίου   Εδώ
287 Ὁ ἐξομολόγος καὶ ἡ ἀντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικῆς   ὑγείας, τεῦχ. 7, σ. 19-21, τεῦχ. 8, σ. 18-21 καὶ σὲ ἀνάτυπο 16 σ./ Άρθρο Εφημερίου    Εδώ
288 Θεολογικὴ θεμελίωση   τῆς ποιμαντικῆς   τῶν   ἀσθενῶν, τεῦχ. 10, σ. 22-24, τεῦχ. 11, σ. 19-20./ Άρθρο Εφημερίου    Εδώ
289 Ἕνα ἐρευνητικὸ πρόγραμμα, τεῦχ. 12, σ. 13-17./ Άρθρο Εφημερίου    Εδώ
290 Τὸ ἀλφαβητάρι τῆς ζωῆς. Στήλη Ὄψεις/Ἀπόψεις, σ. 416-417./ Άρθρο Ευθύνη   Εδώ
291 Ποιμαντικὴ στὸν 21ο αἰώνα. Ἀφιέρωμα: Ἐλπίδες καί φόβοι τοῦ εἰκοστοῦ πρώτου αἰώνα, Δεκέμβριος, σ. 637-640./ Άρθρο Ευθύνη Εδώ
292 Οἱ δύο ἐντολές. Ἀφιέρωμα: Οἰκογένεια ἤ ἐπάγγελμα, Ἀπρίλιος, σ. 200-203. / Άρθρο Ευθύνη Εδώ
293 Λογικὰ καί… ἀνόητα. Στήλη Ὄψεις/Ἀπόψεις, σ. 463-464./ Άρθρο Ευθύνη Εδώ
294 Ποιὰ Ἑλλάδα; Στήλη Ὄψεις/Ἀπόψεις, σ. 516-517./ Άρθρο Ευθύνη Εδώ
295 Τὰ ἔξι εἴδη τῆς ἀγάπης τοῦ Εὐαγγελίου τῆς κρίσεως. Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τ. ΛΕ΄ τιμητικὸν ἀφιέρωμα εἰς Ἰωάννην Κ. Κορναράκην καὶ Μιχαὴλ Κ. Μακράκην, Ἀθήνα 2000, σ. 267-279. Γιὰ τὴν σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ παρουσίαση τοῦ κειμένου αὐτοῦ βλ. ὁμότιτλο ἄρθρο τοῦ Ἄγγελου Βαλλιανάτου Δρ. Θ., στὸ περ. «Ἐκκλησία» Ἰουλίου 2009, σ. 476-478./ Άλλα     Εδώ