Α/Α ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
                                   1972
5 La conception du mariage dans l’Église Orthodoxe. Ἀνακοίνωση στὸ XIVο Colloque International de Sexologie  Les images actuelles du mariage et le renouveau de la préparation au mariage, ποὺ ἔλαβε χώρα στὴ Louvain (Βέλγιο), ἀπὸ 26 ἔως 28 Μαΐου 1972. Ὀργανώθηκε ἀπὸ τὸ «Centre International Cardinal Suenens». Βλ. τὸ Α΄ Μέρος τῶν Πρακτικῶν (Actes) τοῦ Συμποσίου, σ. 104-111. Τὸ κείμενο δημοσιεύτηκε στὸν «Le messager orthodoxe» No 58 (1972) II  6-14· στὴν «Sessuologia» 13 (juillet-septembre 1972) 3  154-159. Ἀγγλικὴ μετάφρασή του βλ. στο «One in Christ» XV (1979) 1  57-64./ΑΡΘΡΟ                        Εδώ