Α/Α ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1973
6 L’Eglise de Grèce face aux problèmes de la procréation. Modes d’approche des 50 dernières années. Louvain, Institut Interfacultaire des Sciences Familiales et Sexologiques, 410 σ. (διδακτορικὴ διατριβή, λιθογραφημένη)./ΒΙΒΛΙΟ 1. Διδακτορική Διατριβή  (1ο  μέρος στη γαλλική γλώσσα, 2ο μέρος στην ελληνική)                

2. Πρώτο Μέρος   σε   μετάφραση