Α/Α ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1974
7 L’approche pastorale des problèmes de parenté responsable dans l’Église de Grèce, στὸ περ. «Nouvelle Revue Théologique», τεῦχος 1 Ἰανουαρίου, σ. 32-60./ΑΡΘΡΟ         Εδώ