Α/Α                                     ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1987
89α Ἑβδομάδα ἱερατικῶν κλήσεων, σ. 72-74./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
89β Από  το φως στο μυστήριον/ Άρθρο  Εφημερίου Εδώ
90 Ἀνάπτυξη. Νέες προοπτικὲς – Θεολογικὴ προσέγγιση, σ. 88-89, 112-114, καὶ σὲ ἀνάτυπο 20 σ./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
91 Περίοδος ἐξετάσεων, σ. 136-137. /ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
92 Μὲ κραταιὸ φρόνημα,σ. 152-153. /ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
93 Δεσμοὶ αἵματος, Προλογικό σημείωμα στὸ Γεωργίου Χρ. Εὐθυμίου, Ἐθελοντικὴ αἱμοδοσία στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ (χρονικό), σ. 168./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
94 Ζήτημα χρόνου, σ. 184-185./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
95 Χρόνος γιὰ ὅλους καὶ γιὰ ὅλα, σ. 208-209. /ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
96 Μαθήματα ὀρθοφωνίας, σ. 240-241./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
97 Θεραπευτικὸς τουρισμός, σ. 272-273./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
98 Γυμνάσματα ποιμαντικά. Γνώρισε τὸν Ἅγιό σου…, σ. 296-297. /ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
99 Ἡ ποιμαντικὴ τῶν ἁγίων, σ. 312-313/ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
100 Ἀλφάβητος καὶ πνευματικὴ ζωή, σ. 328-330./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
101 Ἡ θρησκευτικὴ ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ. Ψυχολογικὴ προσέγγιση, σ. 344-345, 368-372 καὶ σὲ ἀνάτυπο 28 σ./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
102 Βορράς καὶ Νότος. Ἀλληλεξάρτηση-Ἀλληλεγγύη-Ἀνάπτυξη, στὸ περ. «Πάντα τὰ Ἔθνη», τεῦχος 24, Δ΄ Τρίμηνο 1987, σ. 24 (120) – 26 (122)./ΑΛΛΑ Εδώ