Α/Α ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1977
11 Τὸ πρόβλημα τῆς Τεκνογονίας καὶ ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (1937), Ἀθήνα, 176 σ./ΒΙΒΛΙΟ         Εδώ